KANSAI MEMBER

1 Hiroshi Ukon_s

Hiroshi Ukon

2 Takehito Nachi_s

Takehito Nachi

3 Naoko Kimura_s

Naoko Kimura

5 Takayuki Oomae_s

Takayuki Oomae

8 Toshie Kitagawa_s

Toshie Kitagawa

10 Yuka Sakane_s

Yuka Sakane

11 Harumi Maeno_s

Harumi Maeno

12 Sizuka Ooike_s

Shizuka Ooike