KANSAI MEMBER

1 Hiroshi Ukon_s

Hiroshi Ukon

2 Takehito Nachi_s

Takehito Nachi

3 Naoko Kimura_s

Naoko Kimura

8 Toshie Kitagawa_s

Toshie Kitagawa

11 Harumi Maeno_s

Harumi Maeno

12 Sizuka Ooike_s

Shizuka Ooike